voor 15u besteld ? morgen in huis
voor 15u besteld ? morgen in huis
gratis verzending vanaf € 50
voor 15u besteld ? morgen in huis
gratis verzending vanaf € 50
veilig betalen
Home  /  Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
1. Ondernemingsgegevens

Mobile Store
Handelsnaam: Mobile Store
Adres: Beerstraat 17, 2450 Meerhout, België
Email-adres: info@mobile-store.be
Telefoonnr: 0032 14 29 35 16
Ondernemingsnr: 0726.668.075

2. Toepasselijkheid

2.1. Als "Klant" wordt iedere (rechts- of natuurlijke) persoon bedoeld die een beroep doet, als opdrachtgever, of andere, op de diensten van Mobile Store, alsook die bij of via Mobile Store goederen bestelt en/of koopt, via de webwinkel of andere wijze.

2.2. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mobile Store moet de Klant de onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3. Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bedongen en conform zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de Klant die hieraan zonder voorbehoud verzaakt.

2.4. Een overeenkomstig vorig lid toegestane afwijking van deze algemene voorwaarden kan niet worden beschouwd als een definitieve wijziging van deze voorwaarden. In dergelijk geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvoor geen uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is overeengekomen onverminderd van toepassing.

2.5. Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig verklaard zouden worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen in deze voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

2.6. De Klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

3. Prijzen

3.1. De vermelde prijzen voor de goederen en/of diensten zijn deze die bij de goederen of andere aanbiedingen op de webshop, de offerte of bestelbon staan vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW alsook andere taksen, belastingen en lasten die eraan verbonden kunnen zijn. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

3.2. De prijzen zijn enkel geldig gedurende de termijn die in de aanbieding of offerte is opgegeven. Mobile Store behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen.

3.3. De prijzen weergegeven op de webshop stemmen enkel overeen met de specificaties en eigenschappen (hoeveelheden, maten, gewichten) die aan de overeenkomstige goederen en aanbiedingen woordelijk zijn toegeschreven. Wanneer de Klant de mogelijkheid heeft om bepaalde eigenschappen van de aanbiedingen in overeenstemming met zijn/haar voorkeur samen te stellen, is de Klant gehouden de totaalprijs van de samengestelde goederen te betalen.

3.4. De eventuele aanrekening van administratieve kosten, reservatiekosten of vracht-, leverings-, of portokosten wordt steeds apart vermeld. Als deze kosten vooraf onbekend en niet te berekenen zijn, zal de eventuele aanrekening van deze variabele extra kosten door Mobile Store steeds uitdrukkelijk worden vermeld.

3.5. Eventuele bijkomende prestaties buiten de contractuele hoofdverbintenis zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

4. Uitvoering, levering en termijnen

4.1. De Klant is gebonden door de online aankoop vanaf zijn/haar aanvaarding bij het plaatsen van de bestelling en overeenkomstige akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

4.2. Wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst, zal Mobile Store uiterlijk binnen drie (3) dagen een bevestigingsmail met een overzicht van de bestelling aan de Klant sturen, via e-mail naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. Deze orderbevestiging bevat onder meer informatie over de besteldatum, de betalingsdatum en de verwachte leveringstermijn.

4.3. Enkel de door de Mobile Store ondertekende orderbevestiging verbindt Mobile Store. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van Mobile Store zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

4.4. Mobile Store behoudt zich het recht voor steeds een bestelling te weigeren mits schriftelijke verklaring, ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere overeenkomst met Mobile Store waarbij de Klant betrokken is.

4.5. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Mobile Store de Klant hierover tijdig inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst tussen Mobile Store en de Klant. Alle overeenkomstige betalingen worden dan onverwijld terugbetaald. De Klant heeft hiervoor geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4.6. Annulatie kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum. In geval van annulering na deze 14 dagen is de Klant een forfaitaire vergoeding van vijftien (15) % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door Mobile Store. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Annulatie is slechts mogelijk tot 31 dagen na factuurdatum.

4.7. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

4.8. Goederen besteld via de webwinkel van Mobile Store worden enkel geleverd in België en Nederland.

4.9. Als plaats van levering geldt het (thuis)adres dat de Klant aan Mobile Store heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien de Klant de bestelling bij een filiaal van Mobile Store of ander vooraf bepaald ophaalpunt moet afhalen en hierbij in gebreke blijft, kan een bewaarloon worden aangerekend. In de periode na de vooraf bepaalde ophaaldatum en het moment dat de Klant effectief de bestelling komt afhalen, draagt de Klant alle risico's, gevallen van overmacht of vernietiging met betrekking tot de niet-opgehaalde goederen.

4.10. De Klant is steeds verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres. Mobile Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of (bijkomende) kosten die het gevolg zijn van een foutief doorgegeven leveringsadres.

4.11. De leveringstermijnen zijn deze die op de bestelbon of bevestigingsmail zijn weergegeven. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en bijgevolg niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met de Klant.

4.12. Bestellingen op de website geplaatst betreffen een “overeenkomst of afstand” waarvan de uitvoering in principe geschiedt binnen de dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling door Mobile Store. De bestelde goederen worden binnen deze periode aan het opgegeven (thuis)adres van de Klant geleverd, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald door Mobile Store. Een tekortkoming om de betreffende goederen binnen de bovenvermelde leveringstermijn van (30) dagen te leveren, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In dergelijk geval verzoekt de Klant Mobile Store de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is.

4.13. De Klant behoudt het recht om de overeenkomst te beëindigen enkel en alleen indien Mobile Store tekortkomt aan haar verplichting om de bestelling binnen de in vorig artikel bepaalde aanvullende termijn op het opgegeven leveringsadres te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Mobile Store spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen in het kader van de niet-geleverde bestelling terugbetalen.

4.14. Mobile Store doet een beroep op externe partijen (i.e. bpost) voor de levering van bestelde goederen aan de Klant. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de Klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

4.15. De levering van de bestelde goederen komt tot stand vanaf het moment dat zij een enkele keer fysiek aan de Klant of aangeduide derde ontvanger zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde ontvanger, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Klant.

4.16. De Overeenkomst tussen enerzijds de Klant en anderzijds Mobile Store neemt een aanvang vanaf de bestelling van goederen door de Klant en wordt geacht te zijn volbracht na enerzijds de volledige betaling door de Klant en anderzijds de levering door Mobile Store.

4.17. Producten voor 15u besteld worden de volgende werkdag geleverd. Producten na 15u besteld worden na 2 werkdagen geleverd. Producten in het weekend besteld worden dinsdag geleverd. Leveringen met uitzonderingen van weekend en feestdagen.

5. Betaling en online aankopen

5.1. Op het ogenblik dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, zal de betaling in principe onmiddellijk en volledig elektronisch worden afgehandeld. Mobile Store aanvaardt hiervoor de volgende betaalmiddelen op haar webshop:
  • Bancontact
  • Belfius Direct Net
  • Ideal
  • ING Homepay
  • KBC Online
  • Maestro
  • Mastercard
  • Visa

Aan het gebruik van deze elektronische betaalmiddelen zijn geen bijkomstige kosten verbonden.
De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling via overschrijving.

5.2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mobile Store mee te delen.

5.3. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden en wanneer de Klant een natuurlijke persoon is, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

6. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

6.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de Klant na de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, interesten en kosten. Tot op dat ogenblik blijven de goederen de exclusieve eigendom van Mobile Store. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mobile Store te wijzen om bijvoorbeeld een risico op beslag op de nog niet (geheel) betaalde goederen te vermijden.

6.2. Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Alle risico's, daarin begrepen doch niet beperkt tot verlies, beschadiging, vernietiging of gevallen van overmacht, gaan over op de Klant vanaf de levering aan de Klant of een door hem aangewezen derde ontvanger. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling geschiedt op risico van de Klant. De Klant zorgt voor de leveringsmogelijkheden op het leveringsadres. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Mobile Store was opgelegd.

6.3. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Mobile Store.

7. Vragen en klachten

7.1. Alle vragen, opmerkingen of klachten kunnen door de Klant gericht worden aan Mobile Store via e-mail aan info@mobile-store.be of per post naar Beerstraat 17, 2450 Meerhout, België.

7.2. Mobile Store verbindt zich ertoe alle vragen en klachten spoedig te verwerken en de Klant binnen de korst mogelijke termijn van antwoord te dienen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Mobile Store is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving, wat derhalve niet zal worden vergoed.

9. Overmacht

9.1. Mobile Store zal in geval van overmacht, zoals - doch niet beperkt tot - oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, overspanning, ziekte of ongeval onder het personeel van Mobile Store, bedrijfsstoornis, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Mobile Store in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Laatst bijgewerkt : 10 juli 2019
Creative WebVision © 2019
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op uw volgende aankoop
Vul uw e-mailadres in